Karate Test

June 5, 1999

P003697.jpg (32899 bytes)

P003700.jpg (47402 bytes)  P003704.jpg (25022 bytes)   P003714.jpg (41258 bytes)  P003709.jpg (26113 bytes)  P003716.jpg (42114 bytes)

P003733.jpg (38982 bytes)  P003719.jpg (49591 bytes)   P003734.jpg (42016 bytes)  P003740.jpg (34243 bytes)  P003746.jpg (41512 bytes)

P003748.jpg (38784 bytes)

P003760.jpg (23407 bytes)

P003766.jpg (43168 bytes)